Κοινό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας κατά των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος

 


17 Οκτωβρίου 2022, Παρίσι, Γενεύη, Ναϊρόμπι, Ρώμη – Σήμερα, ένα νέο κοινό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» δρομολογήθηκε από το τετραμερές – τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH, που ιδρύθηκε ως OIE).

Αυτό το πρώτο κοινό σχέδιο «Μία υγεία» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ενοποίηση των συστημάτων και των ικανοτήτων, ώστε να μπορούμε συλλογικά να προλαμβάνουμε, να προβλέπουμε, να εντοπίζουμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε απειλές για την υγεία. Τελικά, αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το κοινό σχέδιο δράσης «Μία υγεία», το οποίο αναπτύχθηκε μέσω συμμετοχικής διαδικασίας, παρέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων και του συντονισμού εξίσου σε όλους τους τομείς που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για την υγεία στη διεπαφή ανθρώπου-ζώου-φυτού-περιβάλλοντος.

Το κοινό σχέδιο δράσης «Μία υγεία»

Το πενταετές σχέδιο (2022-2026) επικεντρώνεται στη στήριξη και την επέκταση των ικανοτήτων σε έξι τομείς: ικανότητες «Μία υγεία» για τα συστήματα υγείας, αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ζωονοσογόνοι επιδημίες, ενδημικές ζωονοσογόνοι νόσοι, παραμελημένες τροπικές και διαβιβαστικές ασθένειες, κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, μικροβιακή αντοχή και περιβάλλον.

Αυτό το τεχνικό έγγραφο βασίζεται σε στοιχεία, βέλτιστες πρακτικές και υπάρχουσες οδηγίες. Καλύπτει ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της προσέγγισης «Μία υγεία» σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως την ανάπτυξη μιας επικείμενης καθοδήγησης εφαρμογής για χώρες, διεθνείς εταίρους και μη κρατικούς φορείς, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικά ιδρύματα.

Το σχέδιο καθορίζει επιχειρησιακούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: την παροχή πλαισίου συλλογικής και συντονισμένης δράσης για την ενσωμάτωση της προσέγγισης «Μία υγεία» σε όλα τα επίπεδα· παροχή ανάντη πολιτικών και νομοθετικών συμβουλών και τεχνικής βοήθειας για τον καθορισμό εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων· και προώθηση της πολυεθνικής, πολυτομεακής, διεπιστημονικής συνεργασίας, της μάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων, λύσεων και τεχνολογιών. Προωθεί επίσης τις αξίες της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης, της πολυτομεακής δράσης και εταιρικής σχέσης, της ισότητας των φύλων και της συμμετοχικότητας.

Γιατί μία υγεία;

Το πρόγραμμα «Μία υγεία» είναι η κύρια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, όπως η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, οι αδυναμίες του συστήματος τροφίμων, οι μολυσματικές ασθένειες και η μικροβιακή αντοχή.

«Η χρήση ενός φακού One Health που συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών για την υγεία, όπως η μαϊμού, η COVID-19 και ο Έμπολα». Η Γενική Διευθύντρια του WOAH Δρ Monique Eloit τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη ικανότητα πρόληψης ασθενειών σε όλους τους τομείς. «Όλα ξεκινούν από τη διασφάλιση της υγείας των ζώων. Η υγεία των ζώων είναι η υγεία μας, είναι η υγεία όλων».

Ο Γενικός Διευθυντής του FAO QU Dongyu προσθέτει: «Η Ενιαία Υγεία θα πρέπει να ξεκινήσει από τη σωστή διαχείριση της γης και να σταματήσει την αποψίλωση των δασών, η οποία θα βοηθήσει τους ανθρώπους και τα ζώα τους στο περιβάλλον. Χρειαζόμαστε τη στενή συνεργασία όλων των τομέων για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής και μετριασμού

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του UNEP, Inger Andersen, λέει ότι, «Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον – το θεμέλιο όλης της ζωής στη Γη. Η τρέχουσα πανδημία καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι η υποβάθμιση της φύσης αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία σε όλους τους τομείς». Οι προσπάθειες ενός μόνο τομέα ή ειδικότητας δεν μπορούν να αποτρέψουν ή να εξαλείψουν μολυσματικές ασθένειες και άλλες σύνθετες απειλές για την Ενιαία Υγεία. Και συνέχισε: «Οι ευάλωτοι πληθυσμοί όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, επωμίζονται το βαρύτερο κόστος. Το κοινό σχέδιο δράσης θα μειώσει τους κινδύνους για την υγεία μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος

«Είναι σαφές ότι μια προσέγγιση «Μία υγεία» πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού μας έργου για την ενίσχυση της παγκόσμιας άμυνας έναντι επιδημιών και πανδημιών όπως η COVID-19. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εφαρμογή «Μία υγεία» αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές της νέας διεθνούς συμφωνίας για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών, την οποία διαπραγματεύονται τώρα τα κράτη μέλη μας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσους.

Με βάση τις υφιστάμενες δομές και συμφωνίες, αναπτύσσονται μηχανισμοί συντονισμένης χρηματοδότησης για την υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου. Το Quadripartite θα ενώσει τις δυνάμεις του για να αξιοποιήσει τους απαιτούμενους πόρους για τη στήριξη της κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών κατά της υγείας και την προώθηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος.

Πηγή Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζωών

Σχόλια